Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Ders İçerikleri

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ

 

 

I. YARIYIL

 

TDE115 - TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi, Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,  Türk Dilinin Gelişimi, Sesler ve Sınıflandırılması, Ses Özellikleri  - Ses Bilgisi Kuralları  - Hece Bilgisi  - İmla Kuralları ve Uygulaması  - Noktalama İşaretleri ve Uygulaması  - Yapım Ekleri ve İşlevleri  - İsim ve Fiil Çekimleri  - Zarfların ve Edatların Kullanılış Şekilleri, Edebi Metinlerdeki Uygulamaları. 

 

TRH115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

On dokuzuncu Yüzyıldaki İlk Reform Hareketleri  - 1930’lu Yıllara Kadar Olan Dönemde Türk Modernleşmesi  - Osmanlı Yenileşme Hareketleri  - Batılılaşma Çabaları  - Anayasa Hareketleri  - I. Dünya Savaşı  - Milli Mücadele  - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING101 - İNGİLİZCE I

Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Ayrıca metinler üzerinden kelime bilgisini geliştirici alıştırmalar yoluyla meslekle ilgili İngilizce terim ve ifadelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

ÇGP101 - ÇOCUK GELİŞİMİ I 

Gelişimle ilgili temel kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), gelişimin temel ilkeleri, gelişime etki eden etmenler, gelişim dönemleri, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, zihinsel gelişim.

 

ÇGP103 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Dersin temel amacı psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu amaçlarla, psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.

 

ÇGP105 - ÇOCUKLA İLETİŞİM

İletişim, çocuklarla iletişim teknikleri, aile çocuk arasındaki etkili iletişim, aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, iş hayatında iletişim, personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama….

 

ÇGP107 - TEMEL TASARIM

Nokta çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, Tasarım İlkeleri  (Form Çağrışımları ve Kompozisyon), renk, doku, strüktür.

 

ÇGP109 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Sağlıklı Çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, hasta çocuğun özelliklerini tanımak çocuklarda sık görülen şikayetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarda görülen hastalıklar, aşılar ve serumlar.

 

 

II. YARIYIL

 

TDE116 - TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler  - Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan ve Uygulaması  - Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması  - Cümlenin Unsurları  - Cümle Tahlili ve Uygulaması  - Edebiyat ve Düşünce Dünyası İle İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi  - Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması  - Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi  - Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar.

 

TRH116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu Yıllardan 2000’li Yıllara Kadar Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Politik, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Süreçleri  - II. Dünya Savaşı  - Çok Partili Hayata Geçiş  - DP Dönemi  - 1961 Anayasası  - 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri  - 2000’li Yıllarda Toplumumuzun Geçirdiği Değişim ve Dönüşümler  - Siyasi Partiler  - Fikir Hareketleri ve İdeolojik Tartışmalar  - Köyden Kente Göç ve Şehirleşme  - Sanayileşme.

 

ING102 - İNGİLİZCE II

Bu dersin amacı, öğrencilere Çocuk Gelişimi alanına ilişkin İngilizce kaynakları okuyup, anlayıp yorumlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Ayrıca meslek ile ilgili okuma parçaları üzerinden yapılan kelime ve dilbilgisi çalışmalarıyla öğrencilerin akademik kariyerlerinde önemli bir yere sahip olacak İngilizce kaynak taraması ve araştırması yapabilecekleri ve de alanla ilgili konularda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sunmaktır.     

 

ÇGP102 - ÇOCUK GELİŞİMİ II

Sosyal gelişimi tanımak, sosyal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, duygusal gelişimi tanımak, duygusal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, ahlak gelişimini tanımak, ahlka gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, cinsel gelişimi tanımak, cinsel gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak

 

ÇGP108 - ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI

Kimlik ve benlik özellikleri, güdüler ve duygular, duyum ve algı, savunma mekanizmaları, çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, çocukları tanıma teknikleri, çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, çocuklarda duygu ve davranım sorunları, özel sorunları olan çocuklar, sosyal becerilerin geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

 

ÇGP114 - ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

Gelişim ve öğrenme, öğrenme ve öğrenme kuramları, çocuklarda öğretme süreçleri, etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak

 

ÇGP110 - ÇOCUK VE MÜZİK

Müzik dağarcığı, müzikleri derleme, müzik eğitimi, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama, özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama, ritm çalışmaları, metalofon ile ritm uygulamaları…

 

ÇGP106 - ÇOCUK VE OYUN

Oyun dağarcığını, geliştirmek, derlemek, oyun etkinlikleri, oyun etkinliği uygulamak, özel eğitimde oyun etkinlikleri

 

 

III. YARIYIL

 

ÇGP201 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I

Öğrencilerin, okul öncesi eğitim kurumlarında program, serbest zaman, Türkçe dil etkinliği, hareket etkinliği ve müzik etkinliği uygulamaları yaparak tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

 

ÇGP203 - ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, önemi, özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, engeli önleme ve erken tanı, özel eğitim alanını sınıflandırma ve yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, görme engelliler, işitme engelliler, Öğrenme güçlüğü, bedensel engelliler, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar, zihinsel engel, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar,

 

ÇGP209 - KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Kaynaştırma eğitimini tanımak, kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimlerini bilmek, kaynaştırma eğitimini uygulayan okulları tanımak, kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamı hazırlama, kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama.

 

ÇGP207 - EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME

Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma,  Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma

 

ÇGP205 - ÇOCUK VE DRAMA

Okul öncesi eğitimde drama, drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü, drama etkinliklerinde eğitim ortamı, drama etkinliklerinde değerlendirme, hareket çalışmaları, hareket çalışmalarını uygulama, pandomim etkinliği, pandomim etkinliğini uygulama, rol oynama etkinliği, rol oynama etkinliğini uygulama, doğaçlama etkinliği, doğaçlama etkinliğini uygulama, hikayelerden oyunlar oluşturma etkinliği, hikayelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulama.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ÇGP221 - AİLE EĞİTİMİ

Aile eğitimi, aile eğitim programı hazırlama süreci, aile eğitimi etkinlik dosyası, aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, özel eğitimde aile eğitim süreci, özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası.

 

ÇGP223 - ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA

Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama, Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar

 

ÇGP225 - ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi, Bilim Etkinliğini Uygulama, Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması, Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları

 

ÇGP227 - ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

Cinsel Eğitim, Cinsel Gelişim Dönemleri ve Özellikleri, Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Gelişim Öözellikleri, Doğal ve Beklendik Davranışlar ve İlgi Geretiren Davranışların Değerlendirilmesi, Özel Gereksinimli Çocuklarda Hijyen Kurallarını Bilmek.

 

ÇGP229 - ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Çocukları tanımanın amacı ve önemi, çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeler, çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçler, çocukları tanıma ve değerlendirme teknikleri ve yöntemleri

 

IV. YARIYIL

 

ÇGP202 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II

Yaratıcı drama etkinliklerini planlama, yaratıcı drama etkinliklerini uygulama, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını planlama, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını uygulama, sanat etkinliklerini planlama ve uygulama, fen ve doğa etkinliklerini planlama ve uygulama, alan gezilerini planlama.

 

 

ÇGP208 - ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

ÇGP210 - ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK

Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, Resim etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici, Resim etkinliğini uygulama, Müzik etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama, Sanatsal ve kültürel gezi programı, Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama.

 

ÇGP212 - REHBERLİK

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

ÇGP206 - DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Hedef davranış, hedef davranışın ölçümü ve kaydı, uygun olan davranışın sistematik olarak arttırılması, uygun olmayan davranışın sistematik olarak azaltılması, davranış kaydı teknikleri, davranış sağaltımı planlama, değiştirilen davranışta kalıcılık, değiştirilen davranışın genellenmesi 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ÇGP222 - ÇOCUK VE ÇEVRE

Çevre Eğitimi, Çevre Eğitim Etkinliklerini Uygulama, Çevre Bilincini Oluşturma, Çevre Sorunları, Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemleri

 

ÇGP224 - SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME

Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak.

 

ÇGP226 - KİŞİSEL GELİŞİM

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım

 

ÇGP228 - ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ

Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak.

 

ÇGP232 - OKUL ÖNCESİ DEĞERLER EĞİTİMİ

Temel evrensel değerlerin belirlenmesi ve tanımlanması, temel evrensel değerler eğitimi, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi, okul öncesi dönemde evrensel değerler eğitimi, temel evrensel değerler eğitiminde eğitimcilerin rolleri, ebeveynler ve evrensel değerler, dünyada uygulanan değerler-kişilik -karakter eğitimi programları

 

ÇGP234 - ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

 

ÇGP236 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

 

ÇGP238 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri. Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi (drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi