Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Ders İçerikleri

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

 

I. YARIYIL

 

TDE115 - TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi, Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,  Türk Dilinin Gelişimi, Sesler ve Sınıflandırılması, Ses Özellikleri  - Ses Bilgisi Kuralları  - Hece Bilgisi  - İmla Kuralları ve Uygulaması  - Noktalama İşaretleri ve Uygulaması  - Yapım Ekleri ve İşlevleri  - İsim ve Fiil Çekimleri  - Zarfların ve Edatların Kullanılış Şekilleri, Edebi Metinlerdeki Uygulamaları. 

 

TRH115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

On dokuzuncu Yüzyıldaki İlk Reform Hareketleri  - 1930’lu Yıllara Kadar Olan Dönemde Türk Modernleşmesi  - Osmanlı Yenileşme Hareketleri  - Batılılaşma Çabaları  - Anayasa Hareketleri  - I. Dünya Savaşı  - Milli Mücadele  - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING101 - İNGİLİZCE I

Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Ayrıca metinler üzerinden kelime bilgisini geliştirici alıştırmalar yoluyla meslekle ilgili İngilizce terim ve ifadelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

II. YARIYIL

 

TDE116 - TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler  - Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan ve Uygulaması  - Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması  - Cümlenin Unsurları  - Cümle Tahlili ve Uygulaması  - Edebiyat ve Düşünce Dünyası İle İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi  - Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması  - Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi  - Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar.

 

TRH116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu Yıllardan 2000’li Yıllara Kadar Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Politik, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Süreçleri  - II. Dünya Savaşı  - Çok Partili Hayata Geçiş  - DP Dönemi  - 1961 Anayasası  - 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri  - 2000’li Yıllarda Toplumumuzun Geçirdiği Değişim ve Dönüşümler  - Siyasi Partiler  - Fikir Hareketleri ve İdeolojik Tartışmalar  - Köyden Kente Göç ve Şehirleşme  - Sanayileşme.

 

ING102 - İNGİLİZCE II

Bu dersin amacı, öğrencilere Adalet alanına ilişkin İngilizce kaynakları okuyup, anlayıp yorumlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Ayrıca meslek ile ilgili okuma parçaları üzerinden yapılan kelime ve dilbilgisi çalışmalarıyla öğrencilerin akademik kariyerlerinde önemli bir yere sahip olacak İngilizce kaynak taraması ve araştırması yapabilecekleri ve de alanla ilgili konularda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sunmaktır.     

 

ALAN ZORUNLU DERSLER

 

I. YARIYIL

 

ADP151 - HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 

Ders “Hukukun Temel Kavramları” ve “Yargı Örgütü” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda öğrencilere “hukuk”u tanıtmak hedeflenmiş olup hukukun temel felsefesi, sonraki yıllarda karşılaşılacak hukuk dersleri ile ilgili pratik bilgiler sunulmaktadır. İkinci kısımda ise yargı işlevini yerine getirmekle görevli mahkemelerin kuruluşu, görevleri, işleyişi ve birbirleriyle ilişkileri, yargılama ilkeleri, yargılama sürecine katılanların görev ve yetkileri hakkında bilgi verilecektir.

 

ADP103 - MEDENİ HUKUK BİLGİSİ

Medeni Kanunun başlangıç hükümleri, "ŞAHSIN HUKUKU" kitabında düzenlenen kişi ve kişilik kavramları, kişi türleri, kişiliğin ehliyetleri, kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişisel durum sicilleri, akrabalık, ikamet konuları ile tüzel kişilik ve türleri olarak dernekler ve vakıflar hakkında ayrıntılı bilgileri içermektedir. Medeni hukukun "Aile Hukuku" kitabında düzenlenen aile kavramı, nişanlanma, evlenme, evlenmenin şartları, evliliğin genel hükümleri ve mal rejimleri, evlilik birliğinin sona ermesi, sonuçları, soy bağı, nafaka yükümü, evlat edinme, velayet - vesayet konuları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

ADP105 - ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ

Bu derste “Anayasa Hukuku”nun tanımı yapılmakta, kurucu iktidar ve tali iktidar çerçevesinde anayasanın yapılması ve değiştirilmesi; devlet ve devlet şekilleri; demokrasi ve demokrasi tipleri; hükümet kavramı; siyasi partiler; yasama, yürütme ve yargı güçleri; Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri; temel hak ve özgürlükler; anayasa yargısı hakkında bilgi verilmektedir.

 

ADP107 - KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen 5235 sayılı kanunla kurulan mahkemelerin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde yer alan Adalet Komisyonu ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı kalemler olarak yer alıp adli işlemleri yürüten büroların görev ve yetkileri, yaptıkları işler ile ilgili kanunların adli kalem işleri ile ilgili konulardaki mevzuatlar; adli yazımalar kapsamında ise ilgili kanunlar kapsamında mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulan dilekçeler ve kapsamı, mahkemelerin ve cumhuriyet başsavcılıklarının başka kişi ve kurumlarla yaptıklarının yazışmaların şekil ve içerikleri hakkında bilgi verilecektir.

 

BKT111 - BİLGİSAYAR – KLAVYE TEKNİKLERİ I

Veri tabanı anlatımı, Veri tabanı uygulamaları, Sunu programlarının tanıtımı, Sunu programlarının uygulamaları, E posta yapısı, alma ve gönderme, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II, E ticaret hakkında genel bilgi, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları I, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları II, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları I, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları II, İnternet uygulamaları anlatılmaktadır.

 

II. YARIYIL

 

ADP110 - İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 

İş Hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması ele alınmaktadır.

 

ADP104 - BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukukunun tanımı, konusu, yeri ve kaynakları konusunda genel bilgi verilmektedir. Genel olarak borç ilişkisinin kaynakları, sözleşmeden doğan borç ilişkisi çerçevesinde sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği için aranan koşullar, temsil, borçların yerine getirilmesi, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, diğer borç ilişkileri olan haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, özellik gösteren borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli konuları anlatılmaktadır.

 

ADP116 - İDARE HUKUKU BİLGİSİ

İdare hukukuna giriş; hukuk devleti ve ilkeleri; Türk idare örgütü; idarenin görev ve yetkileri; kamu hizmeti ve kamu personeli kavramları; idarenin faaliyetleri ve sorumluluğu; öteki hukuk kaynakları ile idare hukukunun etkileşimi konuları ele alınmaktadır.

 

ADP118 - CEZA HUKUKU BİLGİSİ

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1-75 no.lu maddeleri arasındaki genel hükümler ile TCK’nin 76-son arasındaki özel hükümler hakkında açıklama yapılması ve bilgi verilmekte, genel olarak "suç" kavramı, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, faillik ve iştirak, ceza kavramı ve ceza türleri, cezayı azaltan takdiri nedenler, erteleme, koşullu salıverme konuları ele alınmaktadır. Ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği, mazeret nedenleri, haksız tahrik, teşebbüs, iştirak, içtima, tekerrür ve zamanaşımı konuları ele alınmaktadır. Ceza Hukuku Özel Hükümler kapsamında hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar, kamu güvenliğine ve barışına karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar ve adliyeye karşı suçlar ele alınacaktır.

 

BKT112 - BİLGİSAYAR – KLAVYE TEKNİKLERİ II

Veri tabanı anlatımı, Veri tabanı uygulamaları, Sunu programlarının tanıtımı, Sunu programlarının uygulamaları, E posta yapısı, alma ve gönderme, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II, E ticaret hakkında genel bilgi, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları I, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları II, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları I, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları II, İnternet uygulamaları anlatılmaktadır.

 

III. YARIYIL

 

ADP201 - MEDENİ USUL HUKUK BİLGİSİ

Usul Hukukunun genel ilkeleri, muhakeme sujeleri, görev ve yetki, dava kuramı, dava koşulları, dava ve savunma türleri, davanın tarafları, dava arkadaşlığı, karşı dava, davanın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, yargılama ve hüküm, yargılama türleri, ihtiyati tedbir, ispat kuramı, kanuni ve takdiri deliller, kanun yolları ve tahkim konuları anlatılacaktır.

 

ADP203 - İDARİ YARGILAMA USULÜ BİLGİSİ

Hukuk devleti ve yargı denetimi; Türkiye’deki yargı örgütleri ve görev dağılımları; idari yargıda dava türleri ve yargılama ilkeleri ana başlıklarıyla idarenin eylem ve işlemlerine karşı başvurulabilecek yargısal denetim yolları ile yargısal denetimin hukukî sonuçları incelenmektedir.

 

ADP205 - AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ

Bu ders avukatlık ve noterlik olarak iki ana başlıkta ele alınacaktır. Avukatlık konusunda avukatlık mesleğinin tanımı ve özellikleri, avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler, avukatın hakları, yetkileri ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, avukatlık meslek kuralları; noterlik konusunda noterliğin tanımı, niteliği, hukuktaki yeri, noterlik ve mesleki organizasyonu, noter işlemleri, noterin hak ve yükümlülükleri, noterlerin faaliyetlerinden doğan yükümlülükleri, denetimi ve sorumlulukları anlatılacaktır.

 

ADP207 - TİCARET HUKUKU

Ticaret hukukunun tacir, ticari işletme gibi temel kavramlarıyla birlikte ortaklıklar hukuku, çek, poliçe, bono bahislerinin yer aldığı kıymetli evrak hukuku irdelenmektedir.

 

ADP209 - VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku'nun kaynakları, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi gibi vergi türleri irdelenmektedir.

 

BKT2111 - BİLGİSAYAR – KLAVYE TEKNİKLERİ III

Veri tabanı anlatımı, Veri tabanı uygulamaları, Sunu programlarının tanıtımı, Sunu programlarının uygulamaları, E posta yapısı, alma ve gönderme, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II, E ticaret hakkında genel bilgi, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları I, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları II, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları I, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları II, İnternet uygulamaları anlatılmaktadır.

 

IV. YARIYIL

 

ADP202 - CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ

Ceza yargılamasının temel ilkeleri, ceza yargılamasının konusu, yargılama işlemleri, sanık, savunma, deliller, yargıç, kolluk, cumhuriyet savcılığı ve kişisel davacı, ifade alma, el koyma, hazırlık soruşturması, son soruşturma, iddianame, kovuşturma, hüküm, olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları anlatılacaktır.

 

ADP204 - ÖZEL SİGORTA HUKUKU BİLGİSİ

Sigorta hukukunun temel ilkeleri, sigortacılık yapan müesseseler, sigorta aracıları, sigorta akdi ve esasları, sigorta sözleşmesi yapma mecburiyeti ilkesi, sigorta sözleşmelerinin tasnifi, sigorta sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, sigorta sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, sigorta hukukunda riziko kavramı, reasürans, sigorta hakkının ve sigorta alacağının devri gibi konular işlenmektedir.

 

ADP206 - TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ

Tebligatın tanımı, tebligat hukukun kaynakları, kimlerin tebligat yapabileceği, kimlere tebligat yapabileceği, tebligatın nasıl yapıldığı, tebligat süreleri, yabancı memlekette tebligat usulü, kazai, mali ve idari tebligat, tebligat evrakı ve giderleri, tebliğ mazbatası ve önemi, usulsüz tebligat ve tebligat hakkında cezai hükümler ele alınacaktır.

 

ADP208 - CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ HUKUK BİLGİSİ

İnfaz hukukun temel esasları, infazın genel şartları ve cezalar, infaz kurumuna kabul, infazın planlanması, hükümlünün hak ve yükümlülükleri, topluma kazandırma ve denetimli serbestlik, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, düzen ve güvenlik, hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi ve cezanın infazını etkileyen nedenler, ceza infaz kurumları, işleyişi ve personelleri, özel infaz şekilleri, tutukluluk, adli kontrol kararlarının infazı, infaz mahkemesi ve infazın denetlenmesi konuları ele alınacaktır.

 

ADP210 - İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ

İcra ve iflas hukukuna giriş, genel hükümler, ilamsız icra, ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz, iflas yoluyla takip, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, iflasın kapanması ve kaldırılması, iflas suçları, basit tasfiye, iptal davası, konkordato hukuku konuları öğretilmektedir.

 

BKT212 - BİLGİSAYAR – KLAVYE TEKNİKLERİ IV

Veri tabanı anlatımı, Veri tabanı uygulamaları, Sunu programlarının tanıtımı, Sunu programlarının uygulamaları, E posta yapısı, alma ve gönderme, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları I, Excel mantıksal fonksiyon uygulamaları II, E ticaret hakkında genel bilgi, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları I, Ticari belgelerin elektronik ortamda tanıtımı ve iş yazışmaları II, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları I, Belgelere resim, şekil, nesne ve grafik ekleme uygulamaları II, İnternet uygulamaları anlatılmaktadır.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

III. YARIYIL

 

ADP221 - ETİK BİLGİSİ

Kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu dersin temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir.

 

ADP223 - KAMU ALACAKLARI TAHSİLİ HUKUKU BİLGİSİ

6183 sayılı kanunun uygulama alanını öğrencilere öğretmek, Devlet alacaklarının, mükelleflerden tahsili prosedürü hakkında bilgi vermek.

 

ADP225 - FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK BİLGİSİ

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun tarihsel gelişimi ve kaynakları, eser, eser türleri, eser sahibi, eser sahibinin hakları, eser sahibinin hakkının sınırları, eserle hukuki işlemler ve mirasla intikal, komşu hakları, koruma süreleri, hukuk ve ceza davaları hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Sınai mülkiyet kapsamında marka, patent, faydalı model, tasarımların tanımları, tescil işlemleri, sağladığı haklar ve sınırlar, hakkın sona ermesi, tecavüz ve tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları hakkında ilgili Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde genel bilgiler verilecektir.

 

ADP227 - İŞ GÜVENLİĞİ

Bu derste iş güvenliği ve iş güvenliği hukuku kavramı, diğer disiplinlerle ilişkisi, önemi, tarihi gelişimi, kapsamı, ilkeleri, temel kavramlar; iş güvenliğinde devletin, işverenin ve işçinin yükümlülüğü; ulusal ve uluslararası örgütlenme; ulusal ve uluslararası düzeyde denetim; özel hukukta geçersizlik ve tazminat yaptımı, kamu hukukunda idari ve cezai yaptırım konuları ele alınacaktır.

 

IV. YARIYIL

 

ADP220 - YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimlerinin incelenmesi yapılacaktır.

 

ADP222 - TÜKETİCİ HUKUKU BİLGİSİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, kanunda yer alan tanımlar, tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi, Tüketici Kuruluşları, Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; Yargılamaya ve Cezaya ilişki hükümler anlatılacaktır.

 

ADP224 - E-TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

İnternet hukuku ve internet üzerinde yapılan sözleşmelerin geçerliliği, koşulları ve uygulanabilirliği ile elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin sorunlar ele alınacaktır.

 

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi